OFERTA

OUTSOURCING - IOD (Inspektora Ochrony Danych)

IOD (Inspektor Ochrony Danych) powinien posiadać odpowiednie kompetencje zawodowe, dysponować fachową wiedzą i doświadczeniem z dziedziny ochrony danych osobowych. Wyznaczenie w firmie lub zatrudnienie  odpowiedniej osoby może rodzić pewne trudności, dlatego nasza firma proponuje Państwu możliwość outsourcingu IOD. Dzięki takiemu rozwiązanu będziecie Państwo mogli skupić się na prowadzonej działalności gosodarczej, bez konieczności powierzania pracownikom dodatkowych obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych. Dzięki naszemu IOD uzyskają Państwo dostęp do specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych.

W ramach outsourcingu IOD oferujemy:

 • przeprowadzenie audytu zgodności z RODO,
 • aktualizacja oraz wdrożenie dokumentacji ochrony danych osobowych,
 • nadzór procesów przetwarzania danych osobowych w firmie
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych,
 • wsparcie, szkolenie i doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych,
 • wsparcie w przypadku kontroli lub wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych,
 • prowadzenie audytów ochrony danych osobowych oraz poddawanie przeglądom i uaktualnianie dokumentacji ochrony danych osobowych,
 • weryfikacja i aktualizacja dokumentów, umów, regulaminów, zapytań, klauzul oraz innych dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych,
 • pomoc w realizacji obowiązków informacyjnych zgodnie z RODO,
 • rozpatrywanie zapytań i skarg osób, których dane dotyczą,

SZKOLENIA ZWIĄZANE Z RODO

W ramach przygotowania firmy do RODO oferujemy szkolenia dla Państwa pracowników oraz kadry zarządzającej. Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych mają na celu: podniesienie świadomości osób przetwarzających dane, pomoc w identyfikacji danych które należy chronić, zapoznanie z wchodzącymi w życie przepisami. 

Szkolenia dopasujemy wg potrzeb Państwa organizacji w zakresie przepisów ROD

Szkolenie obejmuje:

 • Przepisy ogólne związane z ochroną danych
 • Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
 • Prawa osoby której dane są przetwarzane
 • Administrator / inspektor danych osobowych i jego obowiązki
 • Podmiot przetwarzający i jego obowiązki
 • Bezpieczeństwo danych osobowych 
 • Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
 • Organy nadzorcze
 • Odpowiedzialność i sankcje

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z RODO

Do tej pory, zgodnie z zasadami określonymi w polskiej Ustawie o ochronie danych osobowych (UODO) oraz przepisami wykonawczymi, firmy były zobligowane do posiadania dokumentów dokładnie określonych w ustawie i rozporządzeniach do niej. Ich treść była ściśle sprecyzowana i jednakowa dla wszystkich administratorów danych. Przyjęcie  Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)  wnosi znaczącą zmianę w tej kwestii: rozporządzenie nie określa ani jakie dokumenty mamy posiadać (z małymi wyjątkami), ani jaka ma być ich treść. Zgodnie z nowym rozporządzeniem stworzenie właściwej dokumentacji pozostaje w gestii przedsiębiorców, a treść dokumentów ma być uzależniona od oceny ryzyka dla poszczególnych administratorów danych. Co więcej, dotychczasowe wymagania UODO dotyczące polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych czy ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych utracą swoją ważność. Także w tych kwestiach RODO zostawia firmom dowolność i wymaga jedynie spełnienia założeń rozporządzenia, czyli poprawnej i adekwatnej do analizy ryzyka ochrony danych osobowych.

Nasza firma pomaga wypracować odpowiednie klauzule oraz wzory dokumentów, które będą zgodne z nowym rozporządzeniem. Pomagamy również wdrożyć je wraz z odpowiednimi procedurami w Państwa organizacji.


AUDYT ZGODNOŚCI Z RODO

Dzięki audytowi zgodności z RODO dowiedzą się Państwo, w jakim stopniu organizacja spełnia wymagania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz jakie działania powinna podjąć, aby być z nim w pełni zgodna. Na audyt składa się szereg czynności, których przedmiotem jest weryfikacja procesów przetwarzania danych osobowych pod kątem ich zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Audyt jest daje podstawową wiedzę na temat stanu ochrony danych osobowych w Państwa firmie. Na jego podstawie można podjąć działania dostosowujące firmę (dokumentację, procedury, szkolenia) do nowych zmian.


ZAPYTAJ O OFERTĘ